بخش دوم، گفت و گوی شانزدهم:
"شاهین" بزرگترین شاعر یهودی ایرانی ، داستان های تورات را به نظم کشید