بخش دوم، گفت و گوی هفدهم:
در سروده های "شاهین" باورهای یهودی و اسلامی درهم آمیخته است