بخش دوم، گفت و گوی هیجدهم:
"جا دارد که آثار شاعران یهودی نیز به گنجیه ادب ایران افزوده گردد"