بخش دوم، گفت و گوی دوم:
یهودیان پیش از برپائی امپراتوری بزرگ ایران به این سرزمین آمدند