بخش دوم، گفت و گوی بیستم:
"عمرانی" شاعری یهودی بود که اندیشه های صوفی گرایانه داشت