بخش دوم، گفت و گوی بیست و یکم:
"بابائی بن لطف" شاعر یهودی ایرانی که کتاب تاریخ یهود را به نظم کشید