بخش دوم، گفت و گوی بیست و دوم:
شمار شاعران یهودی ایران در قرون گذشته ، به 90 تن می رسد