بخش دوم، گفت و گوی بیست و سوم:
یهودیان در ایران آثار شاعران بزرگ ایرانی را به خط عبری در آوردند