بخش دوم، گفت و گوی بیست و چهارم:
یهودیان درایران همیشه آداب زندگی خود را با شعر فارسی درهم می‌آمیختند