بخش دوم، گفت و گوی بیست و پنجم:
لهجه های محلی یهودیان ایرانی ، یک گنجینۀ مهم فرهنگ ایران زمین است