بخش دوم، گفت و گوی بیست و ششم:
یهودیان ایرانی، رهگشایان آموزش فرهنگ فارسی در اروپا بوده‌اند