بخش دوم، گفت و گوی بیست و هفتم:
ربی یهودا بن العازار، تنها اندیشمند یهودی ایرانی که تا کنون شناخته شده است