بخش دوم، گفت و گوی بیست و هشتم:
گشایش مدارس آلیانس در ایران، موجب دگرگونی وضع یهودیان گردید