بخش دوم، گفت و گوی بیست و نهم:
با گشایش مدارس آلیانس، نسل جدیدی از یهودیان ایران وارد جامعه کشور شد