بخش دوم، گفت و گوی سوم:
"تومار استر"، یک ماجرای باستانی در تاریخ مشترک یهود و ایران