بخش دوم، گفت و گوی سی‌ام:
در دوران رضاشاه، یهودیان کشور ایران نیز از تساوی حقوق برخوردار شدند