بخش دوم، گفت و گوی سی‌ و یکم:
مدارس مذهبی "گنج دانش" در کنار مدارس "اتحاد" فعال شد