بخش دوم، گفت و گوی سی‌ و دوم:
ایران مهربان، پذیرای یهودیان آواره لهستان، عراق، افغانستان و بخارا گردید