بخش دوم، گفت و گوی سی‌ و سوم:
دوران درخشان همکاری کشاورزی، پزشکی و علمی بین ایران و اسرائیل