بخش دوم، گفت و گوی سی‌ و چهارم:
یهودیان ایران در نگاهداشت میراث موسیقی اصیل ایرانی سهم چشمگیر دارند