بخش دوم، گفت و گوی چهارم:
"عزرا" و "نحمیا" در کتاب مقدس، یهودیان را با ایران ارتباط می دهد