بخش دوم، گفت و گوی پنجم:
نام "کورش بزرگ" در شاهنامه نیست، ولی در تورات یهود آمده است