بخش دوم، گفت و گوی ششم:
نمونه‌هایی از تأثیرات متقابل فرهنگی و زبانی میان دو ملت یهود و ایران