بخش دوم، گفت و گوی هفتم:
یهودیان رنج کشیده، در انتظار فرارسیدن منجی موعود از سرزمین ایران بودند