بخش دوم، گفت و گوی هشتم:
مهر و دوستی در دوران هخامنشی و اشکانی، ولی رنج در دوران ساسانیان