بخش دوم، گفت و گوی نهم:
در دوران حکومت ساسانیان، یهودیان بخش بزرگی از مردم ایران بودند