بخش سوم، گفت و گوی نخست:
یهودیان در شمار نخستین اقوامی بودند که در ایران زمین ساکن شدند