بخش سوم، گفت و گوی دهم:
آرامگاه دانیال نبی در شهر شوش ، پایتخت زمستانی شاهان ایران است