بخش سوم، گفت و گوی یازدهم:
شهر باستانی شوش در ایران، "قبله آمال" یهودیان اورشلیم بوده است