بخش سوم، گفت و گوی دوازدهم:
آیا "مسجد چهار انبیاء"، آرامگاه اصحاب سه گانه حضرت دانیال بوده است؟