بخش سوم، گفت و گوی سیزدهم:
آرامگاه "حبقوق نبی" یکی از انبیای یهود در شهر تویسرکان قرار دارد