بخش سوم، گفت و گوی چهاردهم:
دو تن از مقدسین یهود ایران در شهرهای یزد و کاشان خاکسپاری شده اند