بخش سوم، گفت و گوی پانزدهم:
آرامگاه باستانی یهودیان به نام "گیلیارد" ، در دامنه کوه البرز قرار دارد