بخش سوم، گفت و گوی شانزدهم:
"گورستان گیلیارد در ایران، از دالان زیرزمینی به اورشلیم میرسد"