بخش سوم، گفت و گوی هفدهم و پایانی:
در کتاب تلمود آمده است: "از ده پیمانه حکمت ، نُه پیمانه نصیب ایرانیان شد"