بخش سوم، گفت و گوی دوم:
برخلاف اشغالگران یونان و روم، حکومت ایران به یهودیان آزادی کامل داد