بخش سوم، گفت و گوی سوم:
مقدسین یهود چگونه به ایران رسیدند و در همانجا نیز خاکسپاری شدند؟