بخش سوم، گفت و گوی چهارم:
شهر تاریخی "اصفهان نصف جهان" توسط یهودیان ایران پایه گذاری شد