بخش سوم، گفت و گوی پنجم:
زیارتگاه بانوی مقدسه یهودی "سِرَح بَت آشر" در شهر اصفهان قرار دارد