بخش سوم، گفت و گوی ششم:
آرامگاه نوۀ حضرت یعقوب، نیز درحومه جنوبی شهر اصفهان قرار دارد