بخش سوم، گفت و گوی هفتم:
دو آرامگاه مقدس یهودی در شهر اصفهان، بعدها به مسجد مبدل شد