بخش سوم، گفت و گوی هشتم:
آرامگاه استر و مردخای، زیارتگاه و از جاذبه گردشگری در همدان است