بخش سوم، گفت و گوی نهم:
آرامگاه "حَگای" و زیارتگاه "نِحِمیا"ی یهودی نیز در شهر همدان است