این بخش وبسایت امکانات متنوعی را در اختیار کاربران می گذارد:

 ۱- شما می توانید کتاب را به صورت کامل و یا در سه بخش جداگانه و یا حتی هر یک از گفت و گوها را به صورت مستقل دانلود و یا چاپ کنید. علامت چاپ در این صفحه از این قرار است

 ۲- با کلیک کردن به روی علامت می توانید هر یک از گفت و گوهای مورد علاقه خود را مطالعه کنید. در این امکان شما می توانید هربخش یا پاراگراف از نوشته ها را کپی کرده و به مکان دیگری منتقل کنید.

 ۳- در همین صفحه اگر روی علامت    که در انتهای عنوان هر یک از گفت وگوها قرار گرفته کلیک کنید، می توانید همان گفت و گوی رادیویی را به طور کامل بشنوید. توجه داشته باشید که برحسب میزان سرعت کامپیوتر شما، هر یک از عملیات بالا ممکن است چند ثانیه تا چند دقیقه طول بکشد.

کتاب کامل  print-pdf
بخش نخست کتاب print-pdf
بخش دوم کتاب print-pdf
بخش سوم کتاب print-pdf

بر اساس گفتارها:

::.بخش نخست: سرگذشت ملت یهود و سرزمین اسرائیل

بخش اول – شامل سرگذشت ملت یهود و سرزمین اسرائیل است. پروفسور نتصر در این بخش از کتاب از پیشینۀ ی ملت یهود در درازای تاریخ، از هنگام شکل گرفتن به صورت یک ملت تا بازگشت به استقلال ملی سخن می گوید.

گفت و گوی نخست: یهودیان باستان از کجا آمده اند و از چه هنگام در اسرائیل ساکن شده اند؟       

گفت و گوی دوم: یهودیان شاید تنها ملت دنیا به عنوان ادامه دهندۀ فرهنگ پدری خویش باشند       

گفت و گوی سوم: چگونه بسیاری اقوام و تمدن ها نابود شدند ، ولی ملت یهود زنده است؟       

گفت و گوی چهارم: تورات، کتاب مقدس یهودیان، در مقایسه با کتب دیگر ادیان، چه ویژگی دارد؟       

گفت و گوی پنجم: آیا "قوم برگزیده" به معنی آن است که یهودیان براقوام دیگری برتری دارند؟       

گفت و گوی ششم: آیا میتوان گفت یهودیان قوم محبوب خدا هستند و براقوام دیگر برتری دارند؟       

گفت و گوی هفتم: شهر اورشلیم را که کانون تقدس ملت یهود است چه کسانی برپا کردند؟       

گفت و گوی هشتم: چرا یهودیان این سرزمین را "اسرائیل"و دیگران آن را "فلسطین"مینامند؟       

گفت و گوی نهم: از دیدگاه ملت یهود حضرت داود مقام دینی و ملی و معنوی والایی داشت       

گفت و گوی دهم: "بیت المقدس" در زندگی دینی، معنوی و ملی یهودیان جایگاه والایی دارد       

گفت و گوی یازدهم: دوران اسارت یهودیان در آشور و استقرار بخشی از آنان در ایران       

گفت و گوی دوازدهم: امپراتوری بابل یهودیان را از سرزمین پدری آنان به اسارت خویش برد       

گفت و گوی سیزدهم: دوران درخشان ایران زمین در سرگذشت یهودیان، پس از اسارت بابل       

گفت و گوی چهاردهم: شهر اورشلیم پایتخت یهود، با یاری پادشاهان ایران دوباره به آبادانی رسید       

گفت و گوی پانزدهم: فرهنگ ملت یهود و اسرائیل از فرهنگ باستانی ایران تاثیر پذیر شد       

گفت و گوی شانزدهم: یونان، در مقایسه با پادشاهان عدالت پرور ایران، حکومتی ظالم بود       

گفت و گوی هفدهم: یهودیان پیکارگر با دست خالی علیه حکومت اشغالگر یونان بپا خاستند       

گفت و گوی هیجدهم: جشن "پوریم" نشان دیگر همبستگی باستانی یهودیان و ایران       

گفت و گوی نوزدهم: دوران تسلط رومیان و پیشینۀ پدید آمدن حضرت عیسی مسیح       

گفت و گوی بیستم: به اسارت برده شدن یهودیان توسط رومیان و سرآغاز شکل گرفتن مسیحیت       

گفت و گوی بیست و یکم: رومیان که ابتداء پیروان مسیحیت را می کشتند ، خود دین جدید را پذیرفتند     

گفت و گوی بیست و دوم: با استقرار مسیحیت در روم، یهودستیزی در قاره اروپا به تدریج نهادینه شد     

گفت و گوی بیست و سوم: انقلاب کبیر فرانسه درهای آزادی را به روی یهودیان در غرب اروپا گشود       

گفت و گوی بیست وچهارم: یهودستیزی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی– درکنارستیز دینی نمایان گردید     

گفت و گوی بیست و پنجم: دوران طلائی زندگی یهودیان در اسلام، با یهودستیزی در اروپا هم زمان بود     

گفت وگوی بیست وششم: یهودستیزی نژادپرستانه، دستمایۀ به قدرت رسیدن هیتلر درکشور آلمان شد     

گفت و گوی بیست و هفتم: درس عبرت هولوکاست آن بود که خاک پدری، تنها پناهگاه یهودیان است       

گفت و گوی بیست و هشتم: نگاهی به استقرار یهودیان در منطقۀ جزیرة العرب و دوران نخستین اسلام     

گفت و گوی بیست و نهم: مَهدیان دروغین در تلاش برای اجرای وعدۀ نجات یهودیان ناکام ماندند       

گفت و گوی سی ام: اوج آزارعلیه یهودیان در مشرق زمین، باعث پیدایش منجیان دروغین شد       

گفت و گوی سی و یکم: روندهای فکری میان یهودیان ، در تلاش برای رسیدن به "گئولا" (نجات)       

گفت و گوی سی و دوم: یهودیان درامپراتوری مسلمان عثمانی از زندگی نسبتاً مرفه برخوردار بودند       

گفت و گوی سی و سوم: جریانات فکری جدیدی به امید حل معضل تاریخی یهودیان مطرح شد       

گفت و گوی سی و چهارم: هرتصل: تنها راهکار عملی نجات یهودیان، برپائی دوباره اسرائیل است       

گفت و گوی سی و پنجم: یهودیان موفق شدند با کوشش همگانی، سرزمین پدری را از نو بنا کنند       

گفت و گوی سی و ششم: بازگشت یهودیان به میهن باستانی، ناسیونالیسم عرب را نیز شکوفا کرد       

گفت و گوی سی و هفتم: چگونگی روند بازگشت یهودیان به سرزمین پدری و ریشه های صیونیسم       

گفت و گوی سی و هشتم: یهودیان پس از بازگشت به خاک پدری ، به آبادانی و سازندگی آن پرداختند     

گفت و گوی سی و نهم: چگونه ممکن است استقلال دوبارۀ سرزمین اسرائیل "کار انگلیس" باشد؟       

گفت و گوی چهلم: آیا اسرائیلیان این حق را داشتند که عرب ها را از خانه شان بیرون کنند؟       

گفت و گوی چهل و یکم: چرا تاوان جنایات نازی ها در "هولوکاست" را اعراب باید پس دهند؟       

گفت و گوی چهل و دوم: معضل آوارگان عرب؟ صدها هزار یهودی نیز از ممالک عربی اخراج شدند!     

گفت و گوی پایانی: منشور استقلال اسرائیل همسایگان عرب را نیز به همزیستی فرا می خواند        


::.بخش دوم: پیوند یهودیان با فرهنگ ایران زمین

بخش دوم – درباره پیوند یهودیان با فرهنگ ایران زمین است. پروفسور نتصر در این بخش از کتاب به بیان پیشینۀ تاریخی یهودیان ایران و سهم فرهنگی آنان در این سرزمین می پردازد.

گفت و گوی نخست: روابط فرهنگی و تاریخی مستحکمی یهودیان را با ایران زمین پیوند می‌دهد      

گفت و گوی دوم: یهودیان پیش از برپائی امپراتوری بزرگ ایران به این سرزمین آمدند      

گفت و گوی سوم: "تومار استر”، یک ماجرای باستانی در تاریخ مشترک یهود و ایران      

گفت و گوی چهارم: "عزرا" و "نحمیا" در کتاب مقدس، یهودیان را با ایران ارتباط می دهد      

گفت و گوی پنجم: نام "کورش بزرگ" در شاهنامه نیست، ولی در تورات یهود آمده است      

گفت و گوی ششم: نمونه‌هایی از تأثیرات متقابل فرهنگی و زبانی میان دو ملت یهود و ایران      

گفت و گوی هفتم: یهودیان رنج کشیده، در انتظار فرارسیدن منجی موعود از سرزمین ایران بودند      

گفت و گوی هشتم: مهر و دوستی در دوران هخامنشی و اشکانی، ولی رنج در دوران ساسانیان      

گفت و گوی نهم: در دوران حکومت ساسانیان، یهودیان بخش بزرگی از مردم ایران بودند      

گفت و گوی دهم: یهودیان رنج دیده اصفهان، شادمانه به پیشواز اعراب مهاجم شتافتند      

گفت و گوی یازدهم: ابو عیسی اصفهانی، در وعده نجات یهودیان ایران، یک منجی دروغین بود      

گفت و گوی دوازدهم: در مقایسه با باور زرتشتیان ، یهودیان خود را به اسلام نزدیک تر می یافتند      

گفت و گوی سیزدهم: جنبش یهودی "قرائی" ، اندیشه ای بود که از سرزمین ایران آغاز شد      

گفت و گوی چهاردهم: سرودۀ یک شاعر یهودی ، یکی از قدیمی ترین اشعار فارسی به شمار می آید      

گفت و گوی پانزدهم: در دوران ایلخانیان در ایران، دو نفر یهودی نیز به مقام صدراعظمی رسیدند      

گفت و گوی شانزدهم: "شاهین" بزرگترین شاعر یهودی ایرانی ، داستان های تورات را به نظم کشید      

گفت و گوی هفدهم: در سروده های "شاهین" باورهای یهودی و اسلامی درهم آمیخته است      

گفت و گوی هیجدهم: "جا دارد که آثار شاعران یهودی نیز به گنجیه ادب ایران افزوده گردد"      

گفت و گوی نوزدهم: یهودیان یگانه اقلیت یکتا پرست ایران بودند که به فارسی شعر سرودند      

گفت و گوی بیستم: "عمرانی" شاعری یهودی بود که اندیشه های صوفی گرایانه داشت      

گفت و گوی بیست و یکم: "بابائی بن لطف" شاعر یهودی ایرانی که کتاب تاریخ یهود را به نظم کشید      

گفت و گوی بیست و دوم: شمار شاعران یهودی ایران در قرون گذشته ، به 90 تن می رسد     

گفت و گوی بیست و سوم: یهودیان در ایران آثار شاعران بزرگ ایرانی را به خط عبری در آوردند      

گفت وگوی بیست وچهارم: یهودیان درایران همیشه آداب زندگی خود را با شعر فارسی درهم می‌آمیختند     

گفت وگوی بیست و پنجم: لهجه‌های محلی یهودیان ایرانی، یک گنجینۀ مهم فرهنگ ایران زمین است      

گفت و گوی بیست و ششم: یهودیان ایرانی، رهگشایان آموزش فرهنگ فارسی در اروپا بوده‌اند      

گفت و گوی بیست و هفتم: ربی یهودا بن العازار، تنها اندیشمند یهودی ایرانی که تا کنون شناخته شده است      

گفت و گوی بیست و هشتم: گشایش مدارس آلیانس در ایران، موجب دگرگونی وضع یهودیان گردید      

گفت و گوی بیست و نهم: با گشایش مدارس آلیانس، نسل جدیدی از یهودیان ایران وارد جامعه کشور شد      

گفت و گوی سی‌ام: در دوران رضاشاه، یهودیان کشور ایران نیز از تساوی حقوق برخوردار شدند      

گفت و گوی سی و یکم: مدارس مذهبی "گنج دانش" در کنار مدارس "اتحاد" فعال شد      

گفت و گوی سی و دوم: ایران مهربان، پذیرای یهودیان آواره لهستان، عراق، افغانستان و بخارا گردید      

گفت و گوی سی و سوم: دوران درخشان همکاری کشاورزی ، پزشکی و علمی بین ایران و اسرائیل      

گفت و گوی سی و چهارم: یهودیان ایران در نگاهداشت میراث موسیقی اصیل ایرانی سهم چشمگیر دارند      

گفت و گوی پایانی: یهودیان جهان در درازای تاریخ، خود را مدیون ایران زمین و ایرانیان می دانند      


::.بخش سوم: پیوند یهودیان با فرهنگ ایران زمین

بخش سوم – پیرامون اماکن مقدس یهودی در ایران زمین است. به گفتۀ پروفسور نتصر، در خارج از سرزمین اسراییل، بیشترین شمار اماکن مقدس یهودی در ایران قرار دارد.

گفت و گوی نخست: یهودیان در شمار نخستین اقوامی بودند که در ایران زمین ساکن شدند      

گفت و گوی دوم: برخلاف اشغالگران یونان و روم، حکومت ایران به یهودیان آزادی کامل داد      

گفت و گوی سوم: مقدسین یهود چگونه به ایران رسیدند و در همانجا نیز خاکسپاری شدند؟      

گفت و گوی چهارم: شهر تاریخی "اصفهان نصف جهان" توسط یهودیان ایران پایه گذاری شد      

گفت و گوی پنجم: زیارتگاه بانوی مقدسه یهودی "سِرَح بَت آشر" در شهر اصفهان قرار دارد      

گفت و گوی ششم: آرامگاه نوۀ حضرت یعقوب، نیز درحومه جنوبی شهر اصفهان قرار دارد      

گفت و گوی هفتم: دو آرامگاه مقدس یهودی در شهر اصفهان، بعدها به مسجد مبدل شد      

گفت و گوی هشتم: آرامگاه استر و مردخای، زیارتگاه و از جاذبه گردشگری در همدان است      

گفت و گوی نهم: آرامگاه "حَگای" و زیارتگاه "نِحِمیا"ی یهودی نیز در شهر همدان است      

گفت و گوی دهم: آرامگاه دانیال نبی در شهر شوش ، پایتخت زمستانی شاهان ایران است      

گفت و گوی یازدهم: شهر باستانی شوش در ایران، "قبله آمال" یهودیان اورشلیم بوده است      

گفت و گوی دوازدهم: آیا "مسجد چهار انبیاء"، آرامگاه اصحاب سه گانه حضرت دانیال بوده است؟      

گفت و گوی سیزدهم: آرامگاه "حبقوق نبی" یکی از انبیای یهود در شهر تویسرکان قرار دارد       

گفت و گوی چهاردهم: دو تن از مقدسین یهود ایران در شهرهای یزد و کاشان خاکسپاری شده اند       

گفت و گوی پانزدهم: آرامگاه باستانی یهودیان به نام "گیلیارد" ، در دامنه کوه البرز قرار دارد       

گفت و گوی شانزدهم: "گورستان گیلیارد در ایران، از دالان زیرزمینی به اورشلیم میرسد"      

گفت وگوی پایانی: در کتاب تلمود آمده است: "از ده پیمانه حکمت ، نُه پیمانه نصیب ایرانیان شد"      

خانه نخست

فهرست مطالب

پیشگفتار

کتاب دیجیتال

کتاب نوشتاری

کتاب شنیداری

تماس با ما