در این صفحه می توانید متن کامل هر یک از 95 گفت و گوی رادیویی را در سه بخش و به صورت جداگانه مطالعه کنید. برای این منظور، روی هر گفت و گویی که مایل به خواندن آن هستید کلیک کنید. اگر مایل به چاپ هر یک از این گفتارها و یا یکی از سه بخش آن و یا تمام کتاب به صورت کامل هستید، به دگمۀ "فهرست مطالب" مراجعه کنید. از آن جا که گفت و گوها در این صفحه به صورت HTML حروف چینی شده، شما می توانید هر بخشی را که مایل باشید کپی کرده و به جای دیگری منتقل سازید و هر طور که مایل باشید از آن استفاده کنید. توجه داشته باشید که این کتاب در سه بخش تنظیم شده که از این قرار است: بخش اول – شامل سرگذشت ملت یهود و سرزمین اسرائیل است. پروفسور نتصر در این بخش از کتاب از پیشینۀ ی ملت یهود در درازای تاریخ، از هنگام شکل گرفتن به صورت یک ملت تا بازگشت به استقلال ملی سخن می گوید. بخش دوم – درباره پیوند یهودیان با فرهنگ ایران زمین است. پروفسور نتصر در این بخش از کتاب به بیان پیشینۀ تاریخی یهودیان ایران و سهم فرهنگی آنان در این سرزمین می پردازد. بخش سوم – پیرامون اماکن مقدس یهودی در ایران زمین است. به گفتۀ پروفسور نتصر، در خارج از سرزمین اسراییل، بیشترین شمار اماکن مقدس یهودی در ایران قرار دارد.

::.بخش نخست: سرگذشت ملت یهود و سرزمین اسرائیل

بخش اول – شامل سرگذشت ملت یهود و سرزمین اسرائیل است. پروفسور نتصر در این بخش از کتاب از پیشینۀ ی ملت یهود در درازای تاریخ، از هنگام شکل گرفتن به صورت یک ملت تا بازگشت به استقلال ملی سخن می گوید.

گفت و گوی نخست: یهودیان باستان از کجا آمده اند و از چه هنگام در اسرائیل ساکن شده اند؟

گفت و گوی دوم: یهودیان شاید تنها ملت دنیا به عنوان ادامه دهندۀ فرهنگ پدری خویش باشند

گفت و گوی سوم: چگونه بسیاری اقوام و تمدن ها نابود شدند ، ولی ملت یهود زنده است؟

گفت و گوی چهارم: تورات، کتاب مقدس یهودیان، در مقایسه با کتب دیگر ادیان، چه ویژگی دارد؟

گفت و گوی پنجم: آیا "قوم برگزیده" به معنی آن است که یهودیان براقوام دیگری برتری دارند؟

گفت و گوی ششم: آیا میتوان گفت یهودیان قوم محبوب خدا هستند و براقوام دیگر برتری دارند؟

گفت و گوی هفتم: شهر اورشلیم را که کانون تقدس ملت یهود است چه کسانی برپا کردند؟

گفت و گوی هشتم: چرا یهودیان این سرزمین را "اسرائیل"و دیگران آن را "فلسطین"مینامند؟

گفت و گوی نهم: از دیدگاه ملت یهود حضرت داود مقام دینی و ملی و معنوی والایی داشت

گفت و گوی دهم: "بیت المقدس" در زندگی دینی، معنوی و ملی یهودیان جایگاه والایی دارد

گفت و گوی یازدهم: دوران اسارت یهودیان در آشور و استقرار بخشی از آنان در ایران

گفت و گوی دوازدهم: امپراتوری بابل یهودیان را از سرزمین پدری آنان به اسارت خویش برد

گفت و گوی سیزدهم: دوران درخشان ایران زمین در سرگذشت یهودیان، پس از اسارت بابل

گفت و گوی چهاردهم: شهر اورشلیم پایتخت یهود، با یاری پادشاهان ایران دوباره به آبادانی رسید

گفت و گوی پانزدهم: فرهنگ ملت یهود و اسرائیل از فرهنگ باستانی ایران تاثیر پذیر شد

گفت و گوی شانزدهم: یونان، در مقایسه با پادشاهان عدالت پرور ایران، حکومتی ظالم بود

گفت و گوی هفدهم: یهودیان پیکارگر با دست خالی علیه حکومت اشغالگر یونان بپا خاستند

گفت و گوی هیجدهم: جشن "پوریم" نشان دیگر همبستگی باستانی یهودیان و ایران

گفت و گوی نوزدهم: دوران تسلط رومیان و پیشینۀ پدید آمدن حضرت عیسی مسیح

گفت و گوی بیستم: به اسارت برده شدن یهودیان توسط رومیان و سرآغاز شکل گرفتن مسیحیت

گفت و گوی بیست و یکم: رومیان که ابتداء پیروان مسیحیت را می کشتند ، خود دین جدید را پذیرفتند

گفت و گوی بیست و دوم: با استقرار مسیحیت در روم، یهودستیزی در قاره اروپا به تدریج نهادینه شد

گفت و گوی بیست و سوم: انقلاب کبیر فرانسه درهای آزادی را به روی یهودیان در غرب اروپا گشود

گفت و گوی بیست وچهارم: یهودستیزی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی– درکنارستیز دینی نمایان گردید

گفت و گوی بیست و پنجم: دوران طلائی زندگی یهودیان در اسلام، با یهودستیزی در اروپا هم زمان بود

گفت وگوی بیست وششم: یهودستیزی نژادپرستانه، دستمایۀ به قدرت رسیدن هیتلر درکشور آلمان شد

گفت و گوی بیست و هفتم: درس عبرت هولوکاست آن بود که خاک پدری، تنها پناهگاه یهودیان است

گفت و گوی بیست و هشتم: نگاهی به استقرار یهودیان در منطقۀ جزیرة العرب و دوران نخستین اسلام

گفت و گوی بیست و نهم: مَهدیان دروغین در تلاش برای اجرای وعدۀ نجات یهودیان ناکام ماندند

گفت و گوی سی ام: اوج آزارعلیه یهودیان در مشرق زمین، باعث پیدایش منجیان دروغین شد

گفت و گوی سی و یکم: روندهای فکری میان یهودیان ، در تلاش برای رسیدن به "گئولا" (نجات)

گفت و گوی سی و دوم: یهودیان درامپراتوری مسلمان عثمانی از زندگی نسبتاً مرفه برخوردار بودند

گفت و گوی سی و سوم: جریانات فکری جدیدی به امید حل معضل تاریخی یهودیان مطرح شد

گفت و گوی سی و چهارم: هرتصل: تنها راهکار عملی نجات یهودیان، برپائی دوباره اسرائیل است

گفت و گوی سی و پنجم: یهودیان موفق شدند با کوشش همگانی، سرزمین پدری را از نو بنا کنند

گفت و گوی سی و ششم: بازگشت یهودیان به میهن باستانی، ناسیونالیسم عرب را نیز شکوفا کرد

گفت و گوی سی و هفتم: چگونگی روند بازگشت یهودیان به سرزمین پدری و ریشه های صیونیسم

گفت و گوی سی و هشتم: یهودیان پس از بازگشت به خاک پدری ، به آبادانی و سازندگی آن پرداختند

گفت و گوی سی و نهم: چگونه ممکن است استقلال دوبارۀ سرزمین اسرائیل "کار انگلیس" باشد؟

گفت و گوی چهلم: آیا اسرائیلیان این حق را داشتند که عرب ها را از خانه شان بیرون کنند؟

گفت و گوی چهل و یکم: چرا تاوان جنایات نازی ها در "هولوکاست" را اعراب باید پس دهند؟

گفت و گوی چهل و دوم: معضل آوارگان عرب؟ صدها هزار یهودی نیز از ممالک عربی اخراج شدند!

گفت و گوی پایانی: منشور استقلال اسرائیل همسایگان عرب را نیز به همزیستی فرا می خواند


::.بخش دوم: پیوند یهودیان با فرهنگ ایران زمین

بخش دوم – درباره پیوند یهودیان با فرهنگ ایران زمین است. پروفسور نتصر در این بخش از کتاب به بیان پیشینۀ تاریخی یهودیان ایران و سهم فرهنگی آنان در این سرزمین می پردازد.

گفت و گوی نخست: روابط فرهنگی و تاریخی مستحکمی یهودیان را با ایران زمین پیوند می‌دهد

گفت و گوی دوم: یهودیان پیش از برپائی امپراتوری بزرگ ایران به این سرزمین آمدند

گفت و گوی سوم: "تومار استر”، یک ماجرای باستانی در تاریخ مشترک یهود و ایران

گفت و گوی چهارم: "عزرا" و "نحمیا" در کتاب مقدس، یهودیان را با ایران ارتباط می دهد

گفت و گوی پنجم: نام "کورش بزرگ" در شاهنامه نیست، ولی در تورات یهود آمده است

گفت و گوی ششم: نمونه‌هایی از تأثیرات متقابل فرهنگی و زبانی میان دو ملت یهود و ایران

گفت و گوی هفتم: یهودیان رنج کشیده، در انتظار فرارسیدن منجی موعود از سرزمین ایران بودند

گفت و گوی هشتم: مهر و دوستی در دوران هخامنشی و اشکانی، ولی رنج در دوران ساسانیان

گفت و گوی نهم: در دوران حکومت ساسانیان، یهودیان بخش بزرگی از مردم ایران بودند

گفت و گوی دهم: یهودیان رنج دیده اصفهان، شادمانه به پیشواز اعراب مهاجم شتافتند

گفت و گوی یازدهم: ابو عیسی اصفهانی، در وعده نجات یهودیان ایران، یک منجی دروغین بود

گفت و گوی دوازدهم: در مقایسه با باور زرتشتیان ، یهودیان خود را به اسلام نزدیک تر می یافتند

گفت و گوی سیزدهم: جنبش یهودی "قرائی" ، اندیشه ای بود که از سرزمین ایران آغاز شد

گفت و گوی چهاردهم: سرودۀ یک شاعر یهودی ، یکی از قدیمی ترین اشعار فارسی به شمار می آید

گفت و گوی پانزدهم: در دوران ایلخانیان در ایران، دو نفر یهودی نیز به مقام صدراعظمی رسیدند

گفت و گوی شانزدهم: "شاهین" بزرگترین شاعر یهودی ایرانی ، داستان های تورات را به نظم کشید

گفت و گوی هفدهم: در سروده های "شاهین" باورهای یهودی و اسلامی درهم آمیخته است

گفت و گوی هیجدهم: "جا دارد که آثار شاعران یهودی نیز به گنجیه ادب ایران افزوده گردد"

گفت و گوی نوزدهم: یهودیان یگانه اقلیت یکتا پرست ایران بودند که به فارسی شعر سرودند

گفت و گوی بیستم: "عمرانی" شاعری یهودی بود که اندیشه های صوفی گرایانه داشت

گفت و گوی بیست و یکم: "بابائی بن لطف" شاعر یهودی ایرانی که کتاب تاریخ یهود را به نظم کشید

گفت و گوی بیست و دوم: شمار شاعران یهودی ایران در قرون گذشته ، به 90 تن می رسد

گفت و گوی بیست و سوم: یهودیان در ایران آثار شاعران بزرگ ایرانی را به خط عبری در آوردند

گفت وگوی بیست وچهارم: یهودیان درایران همیشه آداب زندگی خود را با شعر فارسی درهم می‌آمیختند

گفت وگوی بیست و پنجم: لهجه‌های محلی یهودیان ایرانی، یک گنجینۀ مهم فرهنگ ایران زمین است

گفت و گوی بیست و ششم: یهودیان ایرانی، رهگشایان آموزش فرهنگ فارسی در اروپا بوده‌اند

گفت و گوی بیست و هفتم: ربی یهودا بن العازار، تنها اندیشمند یهودی ایرانی که تا کنون شناخته شده است

گفت و گوی بیست و هشتم: گشایش مدارس آلیانس در ایران، موجب دگرگونی وضع یهودیان گردید

گفت و گوی بیست و نهم: با گشایش مدارس آلیانس، نسل جدیدی از یهودیان ایران وارد جامعه کشور شد

گفت و گوی سی‌ام: در دوران رضاشاه، یهودیان کشور ایران نیز از تساوی حقوق برخوردار شدند

گفت و گوی سی و یکم: مدارس مذهبی "گنج دانش" در کنار مدارس "اتحاد" فعال شد

گفت و گوی سی و دوم: ایران مهربان، پذیرای یهودیان آواره لهستان، عراق، افغانستان و بخارا گردید

گفت و گوی سی و سوم: دوران درخشان همکاری کشاورزی ، پزشکی و علمی بین ایران و اسرائیل

گفت و گوی سی و چهارم: یهودیان ایران در نگاهداشت میراث موسیقی اصیل ایرانی سهم چشمگیر دارند

گفت و گوی پایانی: یهودیان جهان در درازای تاریخ، خود را مدیون ایران زمین و ایرانیان می دانند


::.بخش سوم: پیوند یهودیان با فرهنگ ایران زمین

بخش سوم – پیرامون اماکن مقدس یهودی در ایران زمین است. به گفتۀ پروفسور نتصر، در خارج از سرزمین اسراییل، بیشترین شمار اماکن مقدس یهودی در ایران قرار دارد.

گفت و گوی نخست: یهودیان در شمار نخستین اقوامی بودند که در ایران زمین ساکن شدند

گفت و گوی دوم: برخلاف اشغالگران یونان و روم، حکومت ایران به یهودیان آزادی کامل داد

گفت و گوی سوم: مقدسین یهود چگونه به ایران رسیدند و در همانجا نیز خاکسپاری شدند؟

گفت و گوی چهارم: شهر تاریخی "اصفهان نصف جهان" توسط یهودیان ایران پایه گذاری شد

گفت و گوی پنجم: زیارتگاه بانوی مقدسه یهودی "سِرَح بَت آشر" در شهر اصفهان قرار دارد

گفت و گوی ششم: آرامگاه نوۀ حضرت یعقوب، نیز درحومه جنوبی شهر اصفهان قرار دارد

گفت و گوی هفتم: دو آرامگاه مقدس یهودی در شهر اصفهان، بعدها به مسجد مبدل شد

گفت و گوی هشتم: آرامگاه استر و مردخای، زیارتگاه و از جاذبه گردشگری در همدان است

گفت و گوی نهم: آرامگاه "حَگای" و زیارتگاه "نِحِمیا"ی یهودی نیز در شهر همدان است

گفت و گوی دهم: آرامگاه دانیال نبی در شهر شوش ، پایتخت زمستانی شاهان ایران است

گفت و گوی یازدهم: شهر باستانی شوش در ایران، "قبله آمال" یهودیان اورشلیم بوده است

گفت و گوی دوازدهم: آیا "مسجد چهار انبیاء"، آرامگاه اصحاب سه گانه حضرت دانیال بوده است؟

گفت و گوی سیزدهم: آرامگاه "حبقوق نبی" یکی از انبیای یهود در شهر تویسرکان قرار دارد

گفت و گوی چهاردهم: دو تن از مقدسین یهود ایران در شهرهای یزد و کاشان خاکسپاری شده اند

گفت و گوی پانزدهم: آرامگاه باستانی یهودیان به نام "گیلیارد" ، در دامنه کوه البرز قرار دارد

گفت و گوی شانزدهم: "گورستان گیلیارد در ایران، از دالان زیرزمینی به اورشلیم میرسد"

گفت وگوی پایانی: در کتاب تلمود آمده است: "از ده پیمانه حکمت ، نُه پیمانه نصیب ایرانیان شد"

خانه نخست

فهرست مطالب

پیشگفتار

کتاب دیجیتال

کتاب نوشتاری

کتاب شنیداری

تماس با ما